PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG THỊNH
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai17:37:54 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai17:17:22 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
3Khách vãng lai15:36:55 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_lop.aspx
4Khách vãng lai15:33:33 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
5Khách vãng lai14:09:19 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
6Khách vãng lai13:40:45 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00559
7Khách vãng lai13:09:15 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai13:05:09 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai12:50:43 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
10Khách vãng lai12:48:40 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/video.aspx
11Khách vãng lai12:40:55 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai11:48:54 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00559
13Khách vãng lai11:36:23 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
14Khách vãng lai11:33:53 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
15Khách vãng lai11:31:40 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
16Khách vãng lai11:15:19 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
17Khách vãng lai11:14:55 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
18Khách vãng lai11:14:55 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=380
19Khách vãng lai11:14:26 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
20Khách vãng lai11:13:50 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=377
21Khách vãng lai11:13:29 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=372
22Khách vãng lai11:13:21 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
23Khách vãng lai11:10:44 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23407
24Khách vãng lai11:09:52 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=376
25Khách vãng lai11:09:47 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
26Khách vãng lai11:09:30 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Khách vãng lai11:09:30 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=373
28Khách vãng lai11:09:26 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
29Khách vãng lai11:09:26 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
30Khách vãng lai11:09:26 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=380
31Khách vãng lai11:09:26 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=372
32Khách vãng lai11:09:25 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
33Khách vãng lai11:06:24 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
34Khách vãng lai11:01:42 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=377
35Khách vãng lai11:01:11 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
36Khách vãng lai10:54:18 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Khách vãng lai10:54:18 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22630
38Khách vãng lai10:24:37 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18771
39Khách vãng lai10:06:33 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
40Khách vãng lai09:47:29 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_lop.aspx
41Khách vãng lai09:39:26 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
42Khách vãng lai09:12:18 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18771
43Khách vãng lai08:23:47 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong.aspx
44Khách vãng lai08:16:35 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00559
45Khách vãng lai08:04:36 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
46Khách vãng lai07:46:02 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/khoa_diem_c1.aspx
47Khách vãng lai07:39:54 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai07:18:39 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv.aspx
49Khách vãng lai07:16:02 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_3.aspx
50Khách vãng lai07:14:00 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=376
51Khách vãng lai07:13:20 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
52Khách vãng lai07:13:06 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
53Khách vãng lai07:12:45 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
54Khách vãng lai07:12:37 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=380
55Khách vãng lai07:12:36 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
56Khách vãng lai07:12:36 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=373
57Khách vãng lai07:12:30 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
58Khách vãng lai07:12:30 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=372
59Khách vãng lai07:12:30 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
60Khách vãng lai07:12:25 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
61Khách vãng lai07:12:24 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
62Khách vãng lai07:11:57 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=377
63Khách vãng lai07:11:47 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
64Khách vãng lai07:02:58 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
65Khách vãng lai07:02:58 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00912
66Khách vãng lai06:49:35 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00556
67Khách vãng lai06:32:02 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
68Khách vãng lai06:22:42 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
69Khách vãng lai05:48:05 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
70Khách vãng lai05:37:13 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_4.aspx
71Khách vãng lai05:26:01 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18770
72Khách vãng lai04:45:09 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
73Khách vãng lai03:20:48 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
74Khách vãng lai03:05:29 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
75Khách vãng lai03:05:29 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
76Khách vãng lai02:57:05 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SHCM-00065
77Khách vãng lai01:30:04 http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
19 9 2018